Gebruiksvoorwaarden
Gebruik van cookies
Privacybeleid

Deze website is eigendom van Gemoedsrust.be
Adres: Broedersblok 31, 3300 Hakendover
Telefoon: 0468 11 33 11
E-mail:welkom@gemoedsrust.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0733 372 656

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Gemoedsrust.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Gemoedsrust.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Gemoedsrust.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Gemoedsrust.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Gemoedsrust.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gemoedsrust.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Gemoedsrust.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

HET GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

Gemoedsrust.be vindt de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk en wil je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Hieronder vind je de informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

WIE OF WAT?

Dit privacybeleid geldt alleen voor de gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Definities 'verwerking' en 'verwerkingsverantwoordelijke'

Onder 'verwerking van gegevens' verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijk persoon kunnen identificeren. Het begrip 'verwerking' is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Gemoedsrust.be, Broedersblok 31,3300 Hakendover, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0733 372 656 is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Gemoedsrust.be het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. Dit neemt niet weg dat je zelf een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij rouwberichten. U bent verantwoordelijk om de personen, wiens gegevens u wil paatsen op de rouwberichten,in te lichten over ons privacybeleid, hoe we de gegevens zullen verwerken. U bent ook verplicht om hun hiervoor de toestemming te vragen, voor u ons deze persoonsgegevens bezorgt. 

 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je met ons deelt. We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk (online bestelling, mail of bestelbon), elektronisch (uitlezen e-ID) of mondeling.

De persoonsgegevens die we verkrijgen van derden. Wij verkrijgen soms gegevens via familieleden, instellingen en overheidsinstanties. Dit gaat dan louter om identificatiegegevens welke gebruikt worden om u te contacteren ivm de uitvaart. 

Categorieën persoonsgegevens

Identificatiegegevens: gegevens die je kunnen identificeren: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Persoonlijke kenmerken: deze geven bv je geslacht aan ( zo kunnen we de aanspreektitel bepalen).

Rijksregisternummer / identificatienummer van de sociale zekerheid: dit ontvangen we als we de e-ID kaart uitlezen.

Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij we telkens de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

In kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van het contract;

Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds jouw toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Onze verwerkingsactiviteiten

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

Uitvaartregeling

Bij het bespreken van een uitvaart gebruiken we deze gegevens voor het indienen van de nodige aangiftes bij openbare instanties, reservaties bij derden, plaatsing van een grafsteen en facturatie, de publicatie van een overlijdensbericht. Dit geldt ook voor de gegevens van familieleden die u aan ons heeft doorgegeven, waarvoor u verantwoordelijk bent.

Verkoop bloemen 

Bestellingen en facturatie van bloemstukken voor overledenen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Dit voor fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en eventueel op vraag van bepaalde overheidsinstanties die deze gegevens nodig hebben naar aanleiding van het overlijden van de persoon waarvan u verwant bent. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b): noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen,  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging persoonsgegevens

Onze medewerkers worden gesensibiliseerd om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, firewall, antivirus. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Overdracht gegevens aan derde partijen

Wij geven geen gegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming, tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers: In geval van wanbetaling kunnen we jouw gegevens doorgeven om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen aan onze rechtsopvolgers.

Dit nodig is voor onze dienstverlening: We dienen deze persoonsgegevens door te geven aan derden voor: aangiftes bij gemeentes, reservaties in functie van de uitvaart (vb. ceremonieruimte, koffietafel), aankondiging/publicatie van een overlijden, afwerking van een grafsteen: informatie voor de steenkapper.

Een gerechtvaardigd belang is voor Gemoedsrust.be:

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan incassobureaus en juridische dienstverleners.

Je ons daar toelating voor geeft: Als wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik voor andere commerciële doeleinden

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor andere commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens 7 jaar bij te houden) of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens (contract, factuur en correspondentie daaromtrent) als bewijs bij geschillen, tot maximaal 2 jaar na afhandeling van dit geschil. Bij het doel van de uitvaarten worden de gegevens onbeperkt bewaard, dit met als reden dat in sommige gevallen, bij een later overlijden van een familielid, gevraagd wordt om dezelfde uitvaart te hebben en we deze gegevens daarvoor dan gemakkelijk kunnen terugvinden.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Privacy-rechten en uitoefenen

Recht op inzage:  Je hebt het recht om op ieder ogenblik te vernemen of we je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

·       De verwerkingsdoeleinden;

·       De betrokken categorieën van persoonsgegevens;

·       De ontvangers of categorieën van ontvangers;

·       Indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

·       Het bestaan van je privacy rechten;

·       Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

·       De informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen

Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Gemoedsrust.be kan wel een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.

Recht op verbetering van persoonsgegevens: Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals bv een verhuis.

Recht op gegevenswissing: Je hebt het recht om in volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

·       Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

·       Je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waarop wij ons kunnen beroepen voor de verwerking;

·       Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaardere doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor verdere verwerking;

·       Je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt

Houd er wel rekening mee dat wij niet alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens: Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het rechtvaardig belang van Gemoedsrust.be of in het kader van algemeen belang. Gemoedsrust.be zal de verwerking  van je persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aangetoond worden die zwaarder wegen dan die van jou of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij de rechtbank).

Hoe doe je dit praktisch?

Je kan deze steeds schriftelijk (via mail naar welkom@gemoedsrust.be of per brief) uitoefenen.

Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij -conform de privacywetgeving- 1) het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of 2) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek.

Wat als Gemoedsrust.be geen gevolg geeft aan mijn verzoek?

Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter. 

Wijziging privacy beleid

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe verwerkingsactiviteiten. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website www.gemoedsrust.be Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze website van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

Klacht

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Gemoedsrust.be, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be